MENU

 

Nama :  YH Dato' Zaman Azam Bin Mohamat Sarif @ Ahmat., DIMP., SMP., AAP
Tarikh Lahir :  8 March 1975
Tempat Lahir :  Raub, Pahang

 

Pengalaman kerja:

Februari 2020 - Februari 2021

Timbalan Pegawai Kewangan Negeri Pahang

 • Mengawal Selia dan memantau Kutipan Hasil Negeri/Penyediaan Anggaran Belanjawan Tahunan Negeri/Tambahan Peruntukan
 • Menyediakan Draf Ucapan  Bajet Tahunan
 • Mengawal Peruntukan Mengurus dan Pembangunan Yang diluluskan Kepada Jabatan/Agensi Dibelanjakan dalam tahun semasa.
 • Menyelaras Ulasan Cadangan Projek Pelaburan Jabatan/ Agensi/Badan Berkanun/Syarikat Milik Kerajaan Negeri.

Ogos 2019 -

Febuari 2020

Setiausaha Bahagian Sumber Manusia (Pejabat SUK Pahang)

 • Mengurus penempatan anggota perkhidmatan dan semua urusan berkaitan sepanjang dan selepas perkhidmatan.
 • Mengurus urusan prestasi, pergerakan gaji, kenaikan pangkat dan kaunseling.
 • Mengurus maklumat penjawat awam di negeri Pahang.
 • Merancang keperluan sumber manusia dan melaksanakan kajian struktur perjawatan.
 • Merancang, menyelaras dan melaksanakan latihan dan kompetensi penjawat awam di negeri Pahang.

Januari 2018 – Ogos 2019

 

 

 

 

 

 

 

September 2015 – Januari 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

September 2014 – September 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Januari 2014 -

September 2014

 

 

 

 

September 2012 – Januari 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julai 2005 – September 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2002 – Julai 2005

 

 

 

 

 

 

 

Pegawai Daerah Maran

 • Memantau semua urusan pembangunan tanah di daerah Maran supaya  pembangunan dapat dijalankan dengan terancang dan teratur.
 • Melaksanakan projek-projek fizikal bagi memastikan semua kemudahan asas disediakan.
 • Melaksanakan program pembangunan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kemajuan kampung berada di tahap optimum dan memenuhi kehendak stakeholders serta ekspektasi pelanggan.
 • Memastikan pengurusan pentadbiran dan sumber manusia, kewangan, teknologi maklumat dan program keraian di daerah Maran dilaksanakan dengan sempurna dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.
 • Menyelaras pengurusan bencana dan keselamatan  di daerah Maran.

 

Setiausaha Bahagian (Makro) Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Pahang

 

 • Menyelaras Penyediaan Siling Projek Pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (RMLT) / Rolling Plan Di Bawah Peruntukan Persekutuan.
 • Menyelaras Penyediaan Dan Pemantauan Siling Projek Pembangunan Rancangan Malaysia Lima Tahun (Rmlt) Di Bawah Peruntukan Negeri (P.02-P.30).
 • Menyediakan Titah DiRaja Sempena Persidangan Dewan Undangan Negeri / Hari Keputeraan Sultan Pahang
 • Melaksanakan penyelarasan program berkaitan pembangunan usahawan
 • Menyelaras Perancangan Pembangunan dan Wilayah
 • Menyelaras kerja-kerja Perancangan Alam Sekitar
 • Menyelaras penwartaan Bangunan di bawah Akta Warisan Kebangsaan

 

Ketua Penolong Setiausaha (Pelaburan & Penswastaan) Bahagian Perancang Ekonomi Negeri Pahang

 

 • Menyelaras perancangan dan pembangunan sektor pelaburan dan penswastaan
 • Menyelaras permohonan pelaburan serta kemudahan dan perkhidmatan sokongan bagi mencetuskan iklim pelaburan yang kondusif
 • Menjadi fisilitator kepada pelabur mengenai peluang dan hala tuju pelabur di negeri Pahang.
 • Memantau urusan penyediaan/memuktamadkan perjanjian antara PSUK dan pelabur.
 • Mengenal pasti peluang pelaburan yang berdaya maju  dan berpotensi diceburi oleh Kerajaan Negeri.
 • Memantau penyediaan penerimaan bayaran oleh syarikat/pelabur.

 

Ketua Penolong Pegawai Daerah Tanah (Pejabat Daerah dan Tanah Maran)

 

 • Menguruskan pemberimilikan tanah
 • Menguruskan Permohonan tanah daripada agensi kerajaan/individu/syarikat
 • Pengurusan Permohonan Tanah Berkelompok
 • Pengurusan Permohonan tukar syarat tanah/pecah sempadan/pecah bahagian/serah balik  dan beri milik semula.

 

Setiausaha Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang

 

 • Bertanggungjawab kepada KDYTM Tuanku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang.
 • Menyelaras, merancang dan mengawal perbelanjaan kewangan MUIP meliputi harta baitulmal, wakaf dan zakat.
 • Menguruskan pengambilan kakitangan MUIP.
 • Menyelaras  pengurusan Sekolah Agama Majlis, Kelas Al Quran Kanak-kanak, Tabika Islam MUIP dan Darul Quran Raub.
 • Menyelaras urusan saudara baru dan PETAMA.
 • Menyelaras pengurusan masjid yang meliputi permohonan Sembahayang Jumaat, pembinaan masjid surau, penyelenggaraan masjid surau di negeri Pahang.
 • Menyelaras bantuan dan sumbangan yang diberi oleh MUIP.
 • Menyelaras pelantikan Ahli-ahli Majlis Ugama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang, Ahli Mahkamah Syariah, Ketua Hakim Syarie, Pendakwa Syarie, Peguam Syarie, Amil-amil, ahli Jawatankuasa Masjid Negeri Pahang.

 

Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang

 

 • Menguruskan pelantikan Anggota Perkhidmatan Awam Negeri secara Tetap, Sementara, Kontrak, tukar Sementara dan Pinjaman.
 • Menamatkan perkhidmatan  Anggota Perkhidmatan Awam mengikut syarat-syarat pelantikan.
 • Menguruskan pengesahan Anggota Perkhidmatan Awam dalam jawatan, melanjutkan tempoh percubaan, mengembalikan ke jawaan asalnya atau menamatkan perkhidmatan kerana kegagalan disahkan dalam jawatan.
 • Menguruskan kemasukan ke jawatan berpencen kepada Anggota Perkhidmatan Awam  yang telah disahkan.
 • Menguruskan pertukaran Anggota Perkhidmtan Awam Negeri secara tetap dari satu Skim Perkhidmatan ke satu Perkhidmatan yang lain

 

Penolong Pengarah Unit Perancang Ekonomi Negeri Pahang

 

 • Melaksanakan pengurusan kewangan
 • Melaksanakan perancangan pembangunan luar bandar
 • Melaksanakan penyelarasan program berkaitan pembangunan usahawan
 • Urusetia Jawatankuasa Pertanian
 • Menyelaras perancangan dan pembangunan sektor pelaburan dan penswastaan